Viktiga föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya författningssamling AFS 2006:6 har höjt underhållskraven för alla som använder lyftanordningar.

Utdrag ur AFS 2006:6:

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller användning av lyftanordningar och lyftredskap

Underhåll och kontroll

30 § En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används.

31 § En lyftanordning skall kontrolleras och genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit nermonterad.

32 § Underhåll, reparation och ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att en lyftanordnings eller ett lyftredskaps funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras.

33 § Journal skall föras över

1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt 30 §
2. kontroller enligt 31 §
3. drift av maskindrivna kranar med max last över 1000 kg och
4. övrigt som är specificerat av tillverkaren.

34 § Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden, S.W.P (Safe Working Period) = Kvarstående livslängd.