Carlhag service på pallställage

Vi kontrollerar dina pallställage

Hur ser det ut med säkerheten runt dina pallställage?

Arbetsmiljöverkets AFS 2006:4 uppger att det är arbetsgivarens ansvar att se till att rutiner för kontroll och riskbedömning av pallställ finns. Detta för att säkerställa att de kan användas på ett säkert sätt.

Enligt SS-EN 15635 ska okulär kontroll av lagerinredning göras veckovis eller enligt fastställda regelbundna intervall utifrån en riskbedömning i verksamheten. Kontrollen ska dokumenteras skriftligt och protokollet sparas. Var 12:e månad ska en besiktning genomföras som säkerställer den årliga kontrollen enligt SS-EN 15635. Granskningen ska göras av en teknisk kunnig person och protokollföras.

Utbildad besiktningstekniker

Vi har utbildade tekniker som kan genomföra årlig besiktning av era pallställage för att garantera säkerheten för er personal samt de produkter och det material ni har i lagret. Eventuella avvikelser dokumenteras och klassificeras; grön, gul eller röd nivå. Klassificeringen avgör sedan om ställaget kan fortsätta att användas eller om åtgärder behövs och hur snart korrigeringar behöver genomföras.

Definition av avvikelsenivåer

Grön nivå innebär att det inte krävs att man reducerar pallställagets last utan det kan använda enligt den angivna bärförmågan. Det krävs heller inte reparation av systemet. Vid grön nivå anses pall ställagets komponenter vara säkra och brukbara. Eventuella skadade komponenter ska identifieras och dokumenteras så att de kan undersökas och bedömas på nytt vid en framtida kontroll. I övrigt dokumenteras pallställaget som lämpligt för vidare användning.

Gul nivå markerar en nivå där skadan är tillräckligt allvarlig för att åtgärdsarbeten behövs. Det krävs inte omedelbar utlastning av ställaget. När lasten har avlägsnats från en skadad komponent, får komponenten inte lastas igen förrän reparation har utförts. Reparation av skadade komponenter ska ske inom fyra veckor.

Röd nivå markerar en situation där en kritisk skadenivå har identifierats. Pallställaget och området runt omkring ska omgående lastas ur och inte användas förrän reparationsarbeten har utförts.

Personalbild Carlhag

Kontakta oss

Är du intresserad av besiktning av dina pallställage? Välkommen att maila eller ringa ditt lokala Carlhagkontor.